Akademia Zarządzania - egzamin 2010

1. Co w teorii organizacji i zarządzania rozumie się pod pojęciem sieci?

Jeden z nowych typów organizacji.
Elektroniczny sposób przekazywania informacji pracownikom.
Rozproszenie kierownictwa w całej organizacji.
Zespołowy sposób podejmowania decyzji.

2. Jaka metafora ilustruje etapy powstawania sieci?

Sieć rybacka.
Haft krzyżykowy.
Nici, węzły i sieci.
Koniakowska koronka.

3. Do jakich, prawem określonych zadań dyrektora szkoły zaliczyć badanie przydatności i efektywności szkoleń?

WDN.
Awans zawodowy nauczycieli.
Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej.
Motywowanie nauczycieli do rozwoju.

4. Czym jest efektywność szkoleń?

Maksymalnym wykorzystaniem czasu w trakcie szkoleń.
Upowszechnianiem przykładów dobrych praktyk.
Zastosowaniem opanowanej wiedzy i nabytych umiejętności w praktyce.
Stosunkiem nakładów na szkolenia do uzyskanych wyników w pracy nauczyciela i szkoły.

5. Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej można wykorzystać do ewaluacji wewnętrznej:

tylko w obszarze "Efekty"
tylko w obszarze "Zarządzanie"
we wszystkich obszarach oprócz obszaru "Środowisko"
we wszystkich obszarach

6. Trzyletni wskaźnik EWD:

obrazuje trzy lata pracy szkoły
uwzględnia wyniki z trzech kolejnych sesji egzaminacyjnych
obrazuje pięcioletnią pracę szkoły z trzema kolejnymi rocznikami uczniów
uwzględnia wyniki z trzech dowolnych sesji egzaminacyjnych

7. Dyrektor szkoły z sąsiedniej miejscowości zaproponował Ci użyczenie w celu wykorzystania w ewaluacji wewnętrznej schematu obserwacji lekcji, który był zaprojektowany i wykorzystany podczas ewaluacji wewnętrznej w jego szkole, a potem pozytywnie zaopiniowany przez wizytatora.

Należy skorzystać z propozycji i użyć zaproponowanego narzędzia, ponieważ uniknie się wykonywania podwójnej pracy.
Należy skorzystać z propozycji i użyć zaproponowanego narzędzia, ponieważ jest już wypróbowane i zaopiniowane, więc wiarygodne.
Nie należy korzystać z tego narzędzia, ponieważ nie jest ono dostosowane do specyfiki Twojej szkoły i nie wiadomo, jak będzie działało.
Nie należy korzystać z tego narzędzia, ponieważ nie masz do niego praw autorskich, więc byłoby to naruszenie prawa.

8. Uczniowie w Twoje szkole niechętnie uczą się matematyki i mają z tego przedmiotu niezadowalające osiągnięcia. Planując w ramach ewaluacji znalezienie przyczyn tego stanu rzeczy, oprzesz się głównie na:

informacjach uzyskanych od nauczycieli na temat trudności napotykanych w trakcie lekcji, ponieważ to oni są fachowcami od nauczania matematyki.
informacjach uzyskanych od uczniów, ponieważ to oni ponoszą porażki w uczeniu się matematyki i nie znajdują wystarczającej motywacji.
informacjach wynikających z analizy planów dydaktycznych nauczycieli, ponieważ tam znajduje się prawdziwy plan nauczania matematyki.
porównaniu informacji uzyskanych przynajmniej z dwóch źródeł i za pomocą przynajmniej dwóch różnych metod.

9. Zaprzyjaźniona dyrektorka, podobnie jak Ty, przeciwna rankingom szkół, proponuje, by dyrektorzy z Twojego powiatu (gminy, miasta) podawali organowi prowadzącemu zamiast średniego wyniku egzaminacyjnego, jak robiono dotychczas, kilka wskaźników. Ty wspierasz ją, proponując, by to były: średnia, mediana oraz rozstęp między wynikiem ucznia trzeciego spośród najlepszych i trzeciego "od końca". Jak to uzasadnisz?

Podanie większej liczby wskaźników niesie bogatszą wiedzę o osiągnięciach egzaminacyjnych szkoły.
Podanie rozstępu wyników niesie informację, ale nie dającą się wykorzystać do rankingu, a dwa pozostałe wskaźniki niekoniecznie są zgodne.
Zarzucenie organu prowadzącego fachowymi i niezrozumiałymi dla niespecjalistów informacjami dowodzi, że kto się nie zna na rzeczy, nie powinien niczego szkole dyktować.
Zarzucenie organu prowadzącego fachowymi i niezrozumiałymi dla niespecjalistów informacjami może spowodować żądanie wyjaśnienia pojęć, czyli powiększy wiedzę organu prowadzącego o edukacji

10. Jeżeli miałabyś/miałbyś wskazać jeden najważniejszy warunek wykorzystania analizy wyników egzaminów dla modyfikacji pracy szkoły, to tym warunkiem będzie:

związek przyczynowy między wynikiem a działaniami pracowników szkoły.
zgodność wniosków uzyskanych przynajmniej dwoma metodami.
porównanie Twojego wyniku z wynikami szkoły pracującej w podobnych warunkach.
zgodna opinia nauczycieli i uczniów Twojej szkoły na ten temat.

11. Jakie zmiany w odniesieniu do programów nauczania wprowadziła Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty?

Nakazuje nauczycielom stosowanie wyłącznie programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Nakazuje każdemu nauczycielowi opracowanie własnego programu nauczania.
Nie zawiera żadnych zmian dotyczących programów nauczania.
Znosi zasadę, że to Ministerstwo Edukacji Narodowej dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania.

12. Który z wymienionych czynników zewnętrznych, które należy uwzględnić przy opracowywaniu autorskiego programu nauczania nie ma bezpośredniego związku z placówką oświatową, dla której autorski program jest tworzony?

Podstawa programowa
Czas realizacji programu
Liczebność klasy
Wyposażenie sali lub pracowni

13. Aby uniknąć dryfu rozwojowego i dążyć do osiągnięcia celów rozwojowych postawionych w raporcie "Polska 2030" , należy:

zwiększyć aktywność zawodową Polaków
skrócić czas aktywności zawodowej ludzi, zwiększając liczbę osób uprawnionych do wcześniejszych emerytur
utrwalić obecny stan i poziom infrastruktury państwa
zapewnić pracowników gospodarce opartej na wiedzy i kreatywności.

14. Dla rozwoju kapitału intelektualnego niezbędne jest:

utrzymanie nakładów budżetowych na badania i rozwój na takim samym jak dotychczas poziomie
upowszechnienie dostępu do wczesnej edukacji
utrzymanie obecnego poziomu upowszechnienia Internetu
zaprzestanie zmian w edukacji

15. Wyzwania stojące dziś przed polską edukacją:

wzmacnianie wychowawczego oddziaływania szkoły jako środowiska przygotowującego uczniów do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego
skierowanie uwagi na metody nauczania, pozostawiając oddziaływania wychowawcze rodzinie
poszukiwanie skutecznych metod przygotowania nauczycieli do tworzenia właściwego środowiska wychowawczego i skutecznej pracy z uczniami o różnorodnych uzdolnieniach, możliwościach i potrzebach edukacyjnych
tworzenie warunków indywidualnego rozwoju nauczycieli, niezależnego od potrzeb zespołu i środowiska szkoły.

16. Co powinno być zadaniem szkoły:

przekazywanie wiedzy, którą uczeń ma opanować
wspieranie ucznia w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy osobistej
odizolowanie ucznia od problemów świata zewnętrznego
pragmatyczne przygotowanie do rozwiązywania testów egzaminacyjnych

17. Wartości, z których wyrastał ruch obywatelski na rzecz edukacji:

prawo do tworzenia szkół najlepiej służących potrzebom rozwojowym dziecka
prawo do tworzenia szkół elitarnych
zachowanie monopolu państwowego w oświacie
utworzenie szkół z dogodnymi warunkami pracy dla nauczycieli

18. Dobre programy:

koncentrują się na omówieniu przedmiotu
pokazują przedmiot i jego narzędzia, ale uczą także pojęć ogólnych i umiejętności kluczowych
mogą być dowolnie dobrane z oferty rynkowej, jako że stanowią opis wiedzy i ogólnie stosowanych metod jej przykazywania
odpowiadają na oczekiwania, potrzeby i możliwości konkretnych uczniów i nauczycieli

19. Bezpieczeństwo danych osobowych przechowywanych w szkołach:

wymaga opracowania polityki bezpieczeństwa
nie wymaga instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych
nie wymaga procedur postępowania z nośnikami danych
nie istnieje konieczność posiadania przez administratora bezpieczeństwa danych pisemnego upoważnienia od dyrektora szkoły.

20. Zadaniem psychologa szkolnego jest:

ograniczać się jedynie do reagowania na zgłoszone problemy, czyli do interwencji
unikać działań promocyjnych: dbania o klimat szkoły, wspierania integracji
aktywnie śledzić proces wychowania z perspektywy wiedzy psychologicznej i rzeczywistych funkcji sytuacji wychowawczych
nie włączać się w rozwiązywanie konfliktów

21. Debata publiczna z Dyrektorami - interesariuszami procesu edukacyjnego:

nie jest potrzebna do wprowadzania zmian w edukacji
jest kluczem do sukcesu, czyli wprowadzenia zmiany skutecznej i trwałej
nie dotyczy rozwiązań ale filozofii zmian
nie wymaga dojścia do porozumienia i uzgodnienia stanowisk.

22. Administrator danych osobowych w szkole:

nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych
nie ponosi odpowiedzialności administracyjno - prawnej, karnej, dyscyplinarnej ani cywilnej
nie musi o wszystkich operacjach informować osób, których dane są przetwarzane
odpowiada za bezpieczeństwo danych.
Jeżeli jest Pani/Pan członkiem Akademii Zarządzania prosimy o wpisanie imienia i nazwiska:

Imię i nazwisko uczestnika Akademii Zarządzania:

Imię:
Nazwisko: